Idre Fjäll
0 / 40
0 / 24
0 km
0 cm
7425°C
Antal backar öppna för utförsåkning
$internalLinkUrl
Antal liftar öppna
$internalLinkUrl
Antal öppna längdsprå som är öppna
$internalLinkUrl
Snödjup
$internalLinkUrl
Mina sidor
$internalLinkUrl
Sök
Boka online

Information om Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är
Stiftelsen Idre Fjäll
Org-nr: 884400-5960
Tel: 0253-40 000
info@idrefjall.se

Det är viktigt för Stiftelsen Idre Fjäll (Idre Fjäll) att våra kunder och leverantörer känner sig trygga när de lämnar sina personuppgifter till oss. Därför arbetar vi fortlöpande med att anpassa och vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter vi är ansvariga för.

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig bland annat i samband med att du besöker våra webbsidor, anmäler dig till våra nyhetsbrev, deltar i tävlingar, event, bokar eller köper produkter via vårt Callcenter, på plats på Idre Fjäll eller via vår webbutik.
Exempel på personuppgifter som vi samlar in:

  • Förnamn, efternamn
  • Adress, e-post, telefonnummer
  • Personnummer

Sammanfattning, så här behandlar Idre Fjäll dina personuppgifter
Ändamålet med behandlingen av inhämtade personuppgifter är dels att för ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas, dels att använda personuppgifterna i marknadsföringsåtgärder från den personuppgiftsansvarige, innefattande exempelvis direktreklam.

Vi behandlar dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att kunna hantera ditt avtal, t.ex. beställning av en resa, boende, evenemang eller annan tjänst.

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Idre Fjäll sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte avregistrerar dig som kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Idre Fjälls åtaganden gentemot dig, t ex för att uppfylla leverans och reklamationsärenden. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Rätt till insyn och korrigering av uppgifter
Du kan granska dina egna uppgifter genom att skicka en undertecknad begäran om granskning till Idre Fjäll, Box 202, 790 91 Idre.
Till ovan nämnda adress kan du även anmäla uppgifter som rör korrigering, komplettering eller radering av dina uppgifter.

Skydd av register
Tillträde till det utrymme där kunddatabaser finns är begränsat.
Tillträde till databasen via offentligt datanätverk är skyddat.

Förbudsrätt
Du har rätt att förbjuda att dina uppgifter används för direktmarknadsföring och annan direktreklam.
Meddela förbudet till Idre Fjäll, Box 202, 790 91 Idre eller per telefon 0253-41 000.

Registrets informationsinnehåll
Registret innehåller uppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, till exempel för att skicka resehandlingar.

I regel använda informationskällor
Information som rör kunderna fås med medgivande från kund i samband med bokning eller vid godkännandet av vårt nyhetsbrev.

Överlåtelse och överföring av uppgifter
Uppgifterna överlåts aldrig till tredje part med undantag för nödvändiga uppgifter som lämnas till våra samarbetspartners, som hotell och bussbolag. Detta för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund.

Senast uppdaterad: 2018-05-24